Offentlige anskaffelser og statsstøtte

EØS-regelverket om offentlige anskaffelser kommer som hovedregel til anvendelse når stat, fylke, kommune eller andre offentlige enheter, samt private virksomheter hvor offentlig myndighet har en bestemt kontrollerende innflytelse skal gå til innkjøp av varer eller tjenester som overstiger en terskelverdi.

Hensikten med regelverket er effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom gjennomsiktig og etterprøvbar forretningsmessig konkurranse. Regelverket skal sikre likebehandling av leverandører og tjenesteytere på kryss av landegrensene i EU/EØS.

Hovedregelen ved offentlige anskaffelser er at det skal gjennomføres en anbudskonkurranse hvor det fremgår hvilke kriterier som blir vektlagt i konkurransen og hvordan disse vil bli vektet mot hverandre ved tildelingen. Bindende skriftlige tilbud inngis deretter innen en oppgitt frist til anskaffelsesmyndigheten. Tildelingen skjer så etter en vurdering av kriteriene som angitt i konkurransegrunnlaget.

For enkelte typer anskaffelser er det mulig å gjennomføre forhandlet konkurranse, konkurransepreget dialog eller konkurranse om innovasjonspartnerskap. Det er også mulig å inngå flerårige rammeavtaler tildelt på vanlig måte. To eller flere leverandører kan inngå i en slik avtale å levere etter avrop.

Vi kan bistå med rådgivning for å vurdere om anskaffelsen er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser, hvilke type konkurranse som kan anvendes og gi råd om gjennomføring av konkurransen. Dersom det oppstår tvister etter konkurransen kan vi bidra med rådgivning og prosedyre for å løse disse.

Saksbehandlingsfeil i anskaffelsesprosessen

Leverandører og tjenesteytere som ikke blir tildelt avtale etter anbudskonkurranse kan klage på prosessen og kreve den stanset, korrigert eller reversert. Dette må skje før avtale med vinneren er inngått.

Uavhengig av hvilke type konkurranse som er gjennomført kan saksbehandlingsfeil i anskaffelsesprosessen bringes inn for domstolene med krav om erstatning for negativ konkraktsinteresse. Dette vil si erstatning for ressurser brukt på å delta i konkurransen.

Hvis det kan påvises at saksøker utvilsomt ville fått kontrakten dersom saksbehandlingsfeilen ikke var begått kan de kreve den positive kontraktsinteressen erstattet. Dette betyr erstatning for de inntekter som er tapt ved at saksøker ikke fikk kontrakten.

Saksbehandlingsfeil og uriktige tildelinger kan klages inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). De kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr på inntil 15 % av anskaffelsens verdi. Tilsynsorganet på EØS-nivå er EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Leverandører og tjenesteytere som ønsker å klage på en anbudskonkurranse kan kontakte oss for å få vurdert om det foreligger grunnlag for å klage, samt for å få utarbeidet klage og råd i klageprosessen.

Forbudet mot statsstøtte

Statsstøtte er forbudt i henhold til EU- og EØS-retten og følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser.

Statsstøtte er en økonomisk fordel gitt av det offentlige til virksomhet som konkurrerer i et marked med varer og tjenester. Dette kan føre til at virksomheten får en konkurransefordel overfor andre sammenlignbare virksomheter og ødelegge den frie konkurransen i markedet.

Det er seks vilkår som må være oppfylt for at det foreligger ulovlig statsstøtte:

  1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren.
  2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form.
  3. Mottaker av støtten må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet).
  4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet).
  5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen.
  6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området.

 

Dersom ett eller flere av vilkårene ikke er oppfylt, vil støtten være lovlig.

Det er under visse vilkår unntak i regelverket for bagatellmessig støtte, støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning og det alminnelige gruppeunntak med en liste over tiltak og støtteordninger som er forhåndsgodkjent som lovlig.

Konsekvenser av ulovlig statsstøtte

Ulovlig statsstøtte kan klages inn til tildeler av den offentlige støtten etter forvaltningslovens alminnelige regler om klagerett.

Ulovlig statsstøtte kan også innklages til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA kan pålegge myndighetene å kreve tilbake de ulovlig tildelte midlene. Det kreves ikke rettslig interesse for å klage på statsstøtte.

 

Følgende medarbeidere arbeider særskilt med offentlige anskaffelser og statsstøtte