Avtaler og kontraktsrett

Avtaleretten omfatter blant annet regler om hva som skal til for å forplikte seg til en avtale og hvordan en avtale skal tolkes. Det klare utgangspunktet er at man står fritt til å inngå hvilke avtaler man ønsker og at avtaler skal holdes. Etter omstendighetene kan imidlertid en avtale være helt eller delvis ugyldig, enten på grunn av forhold ved avtaleinngåelsen eller på grunn av avtalens innhold.

Når det er inngått en gyldig avtale skal partene oppfylle i tråd med sine forpliktelser. Dersom en avtalepart mener det har skjedd et kontraktsbrudd, må dette vurderes med utgangspunkt i kontraktens innhold og kontraktsrettens regler om mislighold. Etter omstendighetene kan parten for eksempel ha krav på prisavslag, heving og erstatning.  

Det finnes ulike kontraktstyper og flere er regulert i egne kontraktslover. Det er likevel mange avtaler som er regulert av ulovfestede regler. Blant annet kan omfattende bransjepraksis, rettspraksis eller kontraktsrettslige prinsipper være avgjørende for vurderingen av konkrete kontraktsrettslige spørsmål. Selv om reglene i kontraktsretten har fellestrekk på tvers av kontraktstyper, er det avgjørende med god kunnskap om variasjoner og nyanser i reglenes innhold.

Følgende medarbeidere arbeider særskilt med avtaler og kontraktsrett