Nyheter
 

PRISER OG VILKÅR
Salær beregnes etter medgått tid, med mindre annet unntaksvis er avtalt. Gjeldende timespriser er kr 1700 til kr 2100 + merverdiavgift for advokat / partner og kr 1400 til kr 1800 + merverdiavgift for
advokatfullmektig.

Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

Idet oppdraget etableres vil du motta en oppdragsbekreftelse som beskriver oppdragets art og antatte omfang, samt aktuell timepris.  Ved hver faktura er det vedlagt spesifisert timeliste.

For enkelte sakstyper vil reglene om fri rettshjelp og/eller fri sakførsel kunne gi rett til å få dekket advokatutgiftene av det offentlige.
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Samtlige advokater hos Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS er medlemmer av Advokatforeningen - og vil utføre oppdraget i henhold til regler for god advokatskikk. Vi er forpliktet til å opptre saklig og korrekt og har taushetsplikt om opplysninger som vi blir kjent med som følge av klientforholdet. Alene at det eksisterer et advokat/klientforhold er underlagt taushetsplikt.

Gjennom å ha påtatt oss et advokatoppdrag, er vi i utgangspunktet pliktig til å fullføre dette. Unntak gjelder dersom klienten ikke ønsker å følge våre råd eller ikke betaler til fastsatt tid.

Alle våre advokater har tegnet lovpålagt forsikring som dekker mulig økonomisk ansvar i forbindelse med utføringen av oppdraget.