Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø
Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS tilbyr rådgivning og prosedyre over et vidt spekter av rettsområder,  men innehar særskilt kompetanse på følgende områder:
               
 
Fast eiendom / entreprise
FAGOMRÅDER

               
Ekspropriasjon / skjønn
Stat og kommune har relativt vidtgående hjemler til å ekspropriere fast eiendom fra private (firmaer eller enkeltpersoner). Det gjelder imidlertid klare regler for hvordan det offentlige må gå fram for å kunne gjennomføre en ekspropriasjon. Videre er det også regler som skal sikre at den eller de som er utsatt for en ekspropriasjon får full erstatning. Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund har solid erfaring i å representere både det offentlige og private i slike prosesser. Nærmere om regelverket og hvilken bistand vi kan yte her.
               
I saker som gjelder gjelder omsorgsovertakelse, samværsfastsettelse, tvangsadopsjon eller plassering av ungdommer i institusjoner, stiller barnevernloven krav om at dette skjer gjennom en prosess for fylkesnemnda.  Vårt kontor har mange års erfaring i å føre barnevernsaker for fylkesnemnda, for både offentlig og privat part. Dette er saker som er ekstremt viktige for de det gjelder - og det er derfor vesentlig at deres rettigheter blir ivaretatt i prosessen - og at deres synspunkter og bevis får komme fram for fylkesnemnda. Nærmere om barnevernrett her.
Barnevernrett
Ved oppføring eller overdragelse av bolig eller næringseiendom, oppstår det ikke sjelden problemstillinger knyttet til om det er levert kontraktsmessig ytelse. Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS har kompetanse på blant annet mangels- og forsinkelsesspørsmål etter bustadoppføringslova, avhendingsloven og entreprisestandardene. For privatpersoner som blir involvert i slike spørsmål, vil ofte innboforsikringen inneholde en rettshjelpsforsikring.

               
Arbeidsrett
Arbeidsretten er et rettsområde med en rekke formkrav og frister. Det gjelder også særskilte prosedyrekrav ved for eksempel nedbemanningsprosesser.Vårt kontor tilbyr spesialisert bistand til både arbeidstakere og arbeidsgivere.  Nærmere om arbeidsrettslige problemstillinger her.
               
Barnefordeling
Ved samlivsbrudd eller skilsmisse oppstår spørsmålet om hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær som skal være med den annen forelder. I mange tilfeller avtaler foreldrene dette seg imellom, uten behov for bistand utenifra. I andre tilfeller kan familievernkontoret hjelpe partene å bli enige. I de tilfellene dette ikke fører fram, kan det være behov for advokatbistand - og noen ganger må saken bringes inn for retten for å finne sin løsning.
Ektefelleskifte
               
Ved skilsmisse er hovedregelen at ektefellenes formue skal deles likt, men det finnes unnntak fra dette, for eksempel gjennom reglene om skjevdeling eller særeie. Det kan også oppstå uklarheter om rett til å overta de enkelte gjenstandene på skiftet, samt hvordan disse skal verdsettes. Vi kan bistå i prosessen med å dele formue / gjenstander, både i og utenfor rettssystemet. Nærmere om reglene om ektefelleskifte her.

               
Arv- og dødsboskifte
Vi kan bistå ved utarbeidelse av testament - og tilbyr oppbevaring av testamenter. Vi bistår også ved fordeling av verdier og eiendeler i et dødsbo.  Ved større bo kan vi også forestå administreringen av dødsboskiftet. Nærmere om arve- og skiftereglene her.

Vi bistår også ved eiendomsoverdragelser. Vilkår og priser finner du her