Nyheter
 

EKSPROPRIASJON
For at stat eller kommune skal ha rett til å overta eiendom mot eierens vilje, kreves det uttrykkelig hjemmel i lov. Det finnes flere ulike lovhjemler - men mest praktisk er kanskje plan- og bygningslovens hjemmel for ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og oreigningslovas bestemmelser om ekspropriasjon til for eksempel etablering av skolebygg, jernbane og vann- og avløpsrør.

For uten at det er viktig å undersøke at det finnes hjemmel til inngrepet, er det - ikke minst - viktig å sørge for at den grunnlovfestede retten til full erstatning til overholdes. I enkelte tilfeller kan selv små rettslige nyanser gi store utslag i erstatningsutbetalingen (f.eks om erstatningen skal ta utgangspunkt i eiendommens verdi som boligtomt eller som friluftsområde).

Stat eller kommune plikter å dekke de private parters advokatutgifter ved ekspropriasjon.

Ta kontakt på tlf 40 39 30 30 eller post@haagensenbakkelund.no, så sikrer vi dine rettigheter i prosessen. Vi dekker hele lande
t. Advokat Thorbørn Riise Haagensen og advokat Torbjørn Andreas Bakkelund har særlig erfaring med skjønns- og ekspropriasjonssaker.