Nyheter
 

BARNEVERNRETT
Vårt kontor har mange års erfaring i å føre barnevernsaker for fylkesnemnda. Dette er saker som er ekstremt viktige for de det gjelder - og det er derfor vesentlig at deres rettigheter blir ivaretatt i prosessen - og at deres synspunkter og bevis får komme fram for fylkesnemnda. For fylkesnemnda går blant annet saker om omsorgsovertakelse, akuttplassering og institusjonsplassering av ungdom.

Fylkesnemnda består normalt av tre personer, som bestemmer om barneverntjenesten skal få medhold i sine påstander. Lederen er en jurist. I tillegg består nemnda av en fagkyndig, for eksempel en psykolog eller pedadog, samt av en person uten faglig bakgrunn. I såkalte akuttsaker er det juristen alene som avgjør saken.

Det er viktig at barnas synspunkt blir hørt - og det oppnevnes derfor en nøytral talsperson, som verken har tilknytning til barneverntjenesten eller privat part. Denne talspersonen snakker med barnet og skal formidle barnets synspunkter til fylkesnemnda.

Vi bistår både privatpersoner og det offentlige i saker for fylkesnemnda.


I saker for fylkesnemnda betaler det offentlige advokatutgiftene til privat part.

Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving.

Ta kontakt på tlf 40 39 30 30 eller post@Haagensenbakkelund.no, så bistår vi deg og sikrer dine rettigheter i saken. Vi er advokater med lang erfaring innen barnevernrett. Vi har kontorer i Tromsø og Kirkenes, men bistår private parter i barnevernsaker i hele Troms og Finnmark. Advokat Torbjørn Bakkelund og advokatfullmektig Anna-Maria Feodoroff jobber særlig med barnevernsaker.