Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

BARNEVERNRETT
 
 
Vårt kontor har mange års erfaring i å føre barnevernsaker for fylkesnemnda. Dette er saker som er ekstremt viktige for de det gjelder - og det er derfor vesetnlig at deres rettigheter blir ivaretatt i prosessen - og at deres synspunkter og bevis får komme fram for fylkesnemnda.

Fylkesnemnda består normalt av tre personer, som bestemmer om barneverntjenesten skal få medhold i sine påstander. Lederen er en jurist. I tillegg består nemnda av en fagkyndig, for eksempel en psykolog eller pedadog, samt av en person uten faglig bakgrunn. I såkalte akuttsaker er det juristen alene som avgjør saken.

Det er viktig at barnas synspunkt blir hørt - og det oppnevnes derfor en nøytral talsperson, som verken har tilknytning til barneverntjenesten eller privat part. Denne talspersonen snakker med barnet og skal formidle barnets synspunkter til fylkesnemnda.

Vi bistår privatpersoner i sakene deres for fylkesnemnda. Dette er saker som omhandler:

* Akuttvedtak
* Omsorgsovertakelse
* Samværsendring
* Tilbakeføring
* Tvangsadopsjon
* Tvangsplassering av ungdommer med atferdsvansker
* Tvangsplassering av voksne rusmisbrukere

I saker for fylkesnemnda betaler det offentlige advokatutgiftene til privat part.

Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving.

Ta kontakt på tlf 40 39 30 30 eller post@Haagensenbakkelund.no, så bistår vi deg og sikrer dine rettigheter i saken. Vi er advokater med lang erfaring innen barnevernrett. Vi har kontorer i Tromsø, men bistår private parter i barnevernsaker i hele Troms og Finnmark